Vår Policy

VÅR POLICY

KVALITETSPOLICY

Migu Mekaniska AB arbetar för att alltid:

 • Ge våra kunder bästa möjliga service.
 • Nå upp och överstiga alla krav och önskemål

För att uppnå detta ska vi:

 • Låta kundens behov genomsyra allt vårt kvalitetsarbete från den första kontakten till levererad produkt.
 • Ständigt utveckla kompetensen bland våra medarbetare samt förse dem med modern teknologi så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och flexibla lösningar.
 • Ställa höga krav på våra leverantörer så att de möter våra och våra kunders behov. 

Migu Mekaniska AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015, se certifikat.

MILJÖPOLICY

Migus miljöpolicy syftar till att göra ansträngningar, förbättra verksamheten till hänsyn för miljön och för att på sikt minska resursanvändningen av produkter och material som kan ha negativa inverkningar på miljö och kretslopp.

Detta skall uppnås genom att:

 • Minimera användandet av miljöfarligt material och successivt ta bort/byta ut de miljöfarligaste kemikalierna mot mer miljövänliga ämnen
 • Att alla produkter och ämnen som används i produktionen tas om hand och återvinns i största möjlighet
 • Minimera vårt användande av energi och vatten
 • Klara och uppfylla lagar och regler
 • Nå miljömål vi satt upp och därmed göra ständiga förbättringar
 • Utveckla och vara öppen för nya miljöaspekter på företaget